Δάνεια

Η εταιρεία μας, μέσω των σχέσεων που έχει αναπτύξει με πιστωτικά ιδρύματα και με την εμπειρία που διαθέτει σε σχέση με την λειτουργία αυτών, είναι σε θέση καταρχήν να καθοδηγήσει τον πελάτη προς την συμφερότερη για αυτόν λύση για οποιαδήποτε δανειακή του ανάγκη και αφετέρου να ετοιμάσει πλήρη φάκελο (με τεχνικά, οικονομικά και νομικά στοιχεία) ώστε να ελαχιστοποιηθεί, στο μέτρο του εφικτού, ο χρόνος εγκρίσεων και αποταμιεύσεων από πλευράς των πιστωτικών ιδρυμάτων.

 

Τεχνική Υποστήριξη

Η εταιρεία μας μέσω των στελεχών της αλλά και των συνεργασιών με εξειδικευμένα ανά περίπτωση φυσικά πρόσωπο ή/και εταιρείες προσφέρει στους πελάτες μας πλήρη Τεχνική Υποστήριξη ήτοι την εύρεση οικοδομικών αδειών και φακέλων στις πολεοδομίες, τον πολεοδομικό έλεγχο, την σύνταξη πάσης φύσεως απαιτούμενων ανά περίπτωση τεχνικών μελετών, την έκδοση οικοδομικών αδειών, την επίβλεψη πάσης φύσεων τεχνικών εργασιών, την διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, την σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, προδιαγραφών, συγγραφής υποχρεώσεων κλπ απαιτούμενων τεχνικών στοιχείων για κάθε ακίνητο.

Νομική Υποστήριξη

Επενδύουμε σε ακίνητα υψηλής ποιότητας, μέσα από την αγορά ή την κατασκευή, ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις μιας υγιούς και επιτυχημένης ανάπτυξης με υψηλές, για κάθε εποχή, αποδόσεις.

Μέσα από διαρκή έρευνα της κτηματαγοράς σε πανελλαδικό επίπεδο, γίνεται επιλογή ακινήτων ευκαιρίας η οποία σε συνδυασμό με την εμπειρία και την τεχνογνωσία την οποία διαθέτουμε, μας δίνει την δυνατότητα να παρουσιάσουμε εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης με σκοπό την επιλογή της βέλτιστης.

Διαμεσολάβηση & Διαπραγμάτευση Aγοραπωλησιών

Η εταιρείας μας δεν είναι μεσιτικό γραφείο αλλά μια εταιρεία Real Estate το οποίο σημαίνει ότι πριν την ανάληψη προώθησης ενός ακινήτου προς πώληση γίνεται ενδελεχής έλεγχος τόσο της νομικής όσο και της πολεοδομικής νομιμότητας του ακινήτου γεγονός που εγγυάται προς τους υποψήφιους επενδυτές την πλήρη κάλυψη της επένδυσης.

Επίσης, δεδομένου ότι εταιρεία μας επενδύει στους πελάτες της, πριν την οποιαδήποτε ανάληψη διαπραγμάτευσης αγοραπωλησίας ελέγχονται οι οικονομικές απαιτήσεις των πωλητών εάν και κατά πόσο είναι αντίστοιχες του προς πώληση προϊόντος και των κοινωνικό - οικονομικών συνθηκών συνθηκών που επικρατούν την δεδομένη χρονική στιγμή.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε ικανοποιημένους πελάτες είτε είναι πωλητές διότι το ακίνητο τους θα πωληθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα είτε είναι επενδυτές διότι θα είναι σίγουροι ότι η επένδυση που κάνουν είναι αποδοτική και συμφέρουσα.

 

Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας

Επενδύουμε σε ακίνητα υψηλής ποιότητας, μέσα από την αγορά ή την κατασκευή, ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις μιας υγιούς και επιτυχημένης ανάπτυξης με υψηλές, για κάθε εποχή, αποδόσεις.

Μέσα από διαρκή έρευνα της κτηματαγοράς σε πανελλαδικό επίπεδο, γίνεται επιλογή ακινήτων ευκαιρίας η οποία σε συνδυασμό με την εμπειρία και την τεχνογνωσία την οποία διαθέτουμε, μας δίνει την δυνατότητα να παρουσιάσουμε εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης με σκοπό την επιλογή της βέλτιστης.