Διαχείριση ακινήτων

Η εταιρεία διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας του κάθε πελάτη.

Παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τους στόχους του κάθε πελάτη δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στην ακίνητη περιουσία του.

Τα βήματα που ακολουθούμε ανά περίπτωση είναι :

  • Ο έλεγχος του χαρτοφυλακίου της ακίνητης περιουσίας για την αναγνώριση ευκαιριών και κινδύνων
  • Η έρευνα αγοράς για σύναψη επωφελών συνεργασιών και εξεύρεση νέων επενδυτικών ευκαιριών
  • Νομικές υπηρεσίες και διερεύνηση πολεοδομικών θεμάτων για την ενημέρωση του πελάτη σχετικά με αλλαγές στο νομοθετικό και πολεοδομικό πλαίσιο
  • Συνεργασία με διοικητικές αρχές
  • Διαπραγματεύσεις με τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
  • Μελέτες σκοπιμότητας
  • Μελέτες βιωσιμότητας
  • Συντονισμό μελετών και διοίκηση σχεδιασμού
  • Υπηρεσίες μίσθωσης 
  • Διαχείριση λειτουργίας εγκαταστάσεων