Εκτιμήσεις παγίων

Οι αποτιμήσεις πραγματοποιούνται με χρήση των Οδηγιών και Προτύπων του Βρετανικού Ινστιτούτου Πραγματογνωμόνων (Royal Institution of Chartered Surveyors) τα οποία συμπλέουν με τα Διεθνή και τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (International Valuation Standards, European Valuation Standards 2003) και ακολουθούνται από τη TEGoVA (The European Group of Valuers Association).
Σε ό,τι αφορά στο τρόπο προσέγγισης των εκτιμήσεων, επικεντρωνόμαστε στα εξής βασικά πεδία τα οποία προσαρμόζονται ανάλογα και με τα ζητούμενα της εκάστοτε ανάθεσης:
Οι εκθέσεις εκτιμήσεων ακολουθούν συγκεκριμένη δομή όπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με:

 • τη τοποθεσία 
 • τη περιγραφή 
 • τις επιφάνειες 
 • το πολεοδομικό καθεστώς 
 • τα κοινωφελή δίκτυα 
 • την παρουσίαση στοιχείων κτηματαγοράς 
 • τον εκτιμητικό σχολιασμό 
 • την εκτίμηση 

Η/Οι μεθοδολογία/ες που υιοθετούνται προκειμένου να καταλήξουμε στο εκτιμητικό αποτέλεσμα, επιλέγονται αναλόγως της φύσεως του ακινήτου και είναι οι εξής:

 • Μέθοδος συγκριτική ή στοιχείων κτηματαγοράς (comparison method) 
 • Μέθοδος επενδυτική (investment method) 
 • Μέθοδος εναπομένουσας αξίας (residual method) 
 • Μέθοδος κόστους αντικατάστασης (depreciated replacement cost method)