Δάνεια

Η εταιρεία μας, μέσω των σχέσεων που έχει αναπτύξει με πιστωτικά ιδρύματα και με την εμπειρία που διαθέτει σε σχέση με την λειτουργία αυτών, είναι σε θέση καταρχήν να καθοδηγήσει τον πελάτη προς την συμφερότερη για αυτόν λύση για οποιαδήποτε δανειακή του ανάγκη και αφετέρου να ετοιμάσει πλήρη φάκελο (με τεχνικά, οικονομικά και νομικά στοιχεία) ώστε να ελαχιστοποιηθεί, στο μέτρο του εφικτού, ο χρόνος εγκρίσεων και αποταμιεύσεων από πλευράς των πιστωτικών ιδρυμάτων.